Regulamin Konkursu określa zasady organizacji Konkursu, w tym terminy i warunki uczestnictwa dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Zwracamy uwagę, że integralną część Regulaminu stanowi Aneks, regulujący szczególne zasady przeprowadzenia etapu ustnego Konkursu w związku z pandemią COVID-19.

REGULAMIN

§ 1.      Postanowienia ogólne

 1. Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („Konkurs”) jest adresowany do osób odbywających aplikację adwokacką lub aplikację radcowską na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Konkursu jest popularyzacja arbitrażu oraz promocja nowoczesnych rozwiązań służących szybkiemu rozstrzyganiu sporów, przyjętych w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, który wszedł w życie 1 marca 2012 r. („Regulamin Sądu”).
 2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan („Sąd Arbitrażowy”), będący jednostką organizacyjną Konfederacji Lewiatan.
 3. Organizator działa poprzez Komitet Organizacyjny, którego zadaniem jest przygotowanie i organizacja Konkursu („Komitet Organizacyjny”). W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: Przewodniczący r.pr. Maria Dudzińska, Wiceprzewodniczący r.pr. Krzysztof Riedl, Członkowie: adw. Julia Dyras, r.pr. Maja Frontczak, adw. Maria Łabno, dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska, r.pr. Agnieszka Różalska-Kucal, adw. Paweł Bukiel, adw. Maciej Gniewosz, adw. Paweł Kwiatkowski, adw. Bartłomiej Ostrzechowski, r.pr. Daniel Wojtowicz, adw. Aleksander Woźniak.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego oraz ustnego. Obydwa etapy Konkursu są obowiązkowe.
 5. Konkurs odbywa się w języku polskim.

§ 2.      Kazus konkursowy

 1. Kazus konkursowy („Kazus”) zostanie ogłoszony 11 lutego 2020 r. na stronie internetowej Konkursu: www.kal.org.pl.   
 2. Kazus będzie obejmował zarówno zagadnienia proceduralne, jak i zagadnienia prawa materialnego.
 3. Do dnia 23 lutego 2020 r. każdy może zgłaszać pytania dotyczące stanu faktycznego, przedstawionego w Kazusie. Pytania należy kierować na adres e-mail: druzyny@kal.org.pl. Pytania wraz z odpowiedziami na pytania Uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu do dnia 2 marca 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na  pytania, jeżeli nie będą one niezbędne dla rozwiązania Kazusu oraz do ewentualnego sprostowania lub uzupełnienia treści Kazusu.
 4. Postępowanie arbitrażowe będzie się toczyć zgodnie z Regulaminem Sądu.

§ 3.      Drużyny

 1. W Konkursie mogą brać udział drużyny składające się z 2 do 4 osób, odbywających aplikację adwokacką lub aplikację radcowską. Dopuszczalne jest tworzenie drużyn mieszanych – składających się z aplikantów adwokackich i radcowskich.
 2. W Konkursie mogą również wziąć udział osoby, które zakończyły aplikację adwokacką lub radcowską 31 grudnia 2019 r.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu, z wyjątkiem osób, które wchodziły w skład drużyn, które w poprzednich edycjach Konkursu zajęły I miejsce lub którym przyznano tytuł Najlepszego Mówcy.
 4. Rejestracja drużyn rozpoczyna się 11 lutego 2020 r. i trwa do 2 marca 2020 r. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Konkursu.
 6. Rejestracja drużyny zostaje potwierdzona wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail członka drużyny wskazany w formularzu zgłoszeniowym, w której zostanie również wskazany numer nadany drużynie (KAL1, KAL2, etc.).
 7. W przypadku wypełnienia i zatwierdzenia formularza zgłoszeniowego po 2 marca 2020 r., Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy rejestracji drużyny.
 8. Rejestracja drużyn nie wymaga wniesienia jakiejkolwiek opłaty.
 9. Drużyny powinny samodzielnie rozwiązać Kazus, jak również samodzielnie przygotować pisma procesowe oraz wystąpienia ustne. W przygotowaniach do Konkursu drużyny mogą korzystać z pomocy innych prawników, pod warunkiem, że pomoc ta nie naruszy wymogu samodzielnej pracy drużyny. W szczególności, drużyny mogą zwracać się do innych prawników z prośbą o przedstawienie komentarzy do projektów pism procesowych, jak również o ocenę wystąpień ustnych drużyny.

§ 4.     Etap pisemny Konkursu

 1. Etap pisemny Konkursu ma charakter obowiązkowy. Nieuczestniczenie w etapie pisemnym Konkursu pozbawia drużynę możliwości udziału w etapie ustnym Konkursu.
 2. Etap pisemny Konkursu obejmuje przygotowanie pism procesowych: pozwu oraz odpowiedzi na pozew.
 3. Pisma procesowe powinny być wniesione w następujących terminach: pozew – do 29 marca 2020 r. oraz odpowiedź na pozew – do 21 kwietnia 2020 r.
 4. Po wniesieniu pozwów, do 31 marca 2020 r. Organizatorzy Konkursu prześlą każdej drużynie biorącej udział w etapie pisemnym Konkursu losowo przydzielony pozew innej drużyny, na podstawie którego drużyna przygotuje odpowiedź na pozew.
 5. Format pism. Pisma procesowe nie mogą być dłuższe niż 20 stron (powyższe dotyczy także przypadku umieszczenia przez drużynę w piśmie strony tytułowej) w formacie A4, czcionka Times New Roman – 12 pkt, interlinia – 1,5, marginesy z obu stron 2,5 cm; przypisy dolne: czcionka Times New Roman – 10 pkt, interlinia – 1,5. Każdy odrębny akapit uzasadnienia pisma powinien być opatrzony kolejną liczbą naturalną.
 6. Pisma procesowe powinny zostać wysłane w formacie PDF pod adres e-mail: druzyny@kal.org.pl. Nazwa pliku obejmującego pismo procesowe powinna zawierać numer drużyny, która składa pismo i określenie pisma, np. „KAL1_Pozew.pdf”, „KAL2_Odpowiedz_na_pozew.pdf”. Objętość pliku nie może przekraczać 10 MB. Numer drużyny powinien zostać umieszczony również na pierwszej stronie każdego pisma, które to oznaczenie powinno się znajdować w treści  przypisu oznaczonego numerem „1”. Pisma powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich członków danej drużyny, które to dane powinny być umieszczone jako dane pełnomocników strony procesowej reprezentowanej przez drużynę.
 7. Zakaz plagiatu. Każde powołanie w piśmie procesowym tezy lub twierdzenia z materiału źródłowego (doktryna, orzecznictwo itp.) wymaga podania źródła, z którego materiał ten pochodzi. Wszystkie źródła należy podawać w formie przypisu dolnego.
 8. Inne wymogi dotyczące pism procesowych. W pismach procesowych drużyny powinny odnieść się do głównych zagadnień zarówno proceduralnych, jak i materialnoprawnych sporu. Drużyny nie mają obowiązku przygotowywania załączników do pism procesowych, w tym pełnomocnictw. Nie jest dopuszczalne powoływanie się na informacje inne niż zawarte w Kazusie oraz w udzielonych przez Organizatorów odpowiedziach na pytania, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych. Po złożeniu pozwów przez drużyny, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji listy kluczowych zagadnień proceduralnych oraz materialnoprawnych jak również dodatkowych materiałów (np. opinii biegłego). W przypadku, gdy taka lista lub taki materiał zostaną opublikowane, odpowiedź na pozew winna poruszać kluczowe zagadnienia przedstawione w liście oraz uwzględniać dodatkowy materiał.
 9. Pisma procesowe złożone z naruszeniem którejkolwiek z powyższych reguł mogą zostać pominięte i nie podlegać ocenie, o której mowa w § 4 ust. 10 poniżej.
 10. Ocena pism procesowych. Po otrzymaniu pism procesowych Organizatorzy Konkursu prześlą je jurorom. Każde pismo będzie oceniane przez 3 jurorów, przy czym każdy juror może przyznać pismu od 0 do 50 punktów. Nagroda za najlepszy pozew przypadnie drużynie, której pozew otrzymał najwyższą liczbę punktów, podobnie nagroda za najlepszą odpowiedź na pozew przypadnie drużynie, której odpowiedź na pozew otrzymała najwyższą liczbę punktów.
 11. Jeśli część pozwów uzyska równą liczbę punktów, będą one podlegały dodatkowej ocenie przez 3 jurorów, którzy zdecydują, której z drużyn przyznać nagrodę za najlepszy pozew. Powyższa procedura znajdzie odpowiednie zastosowanie do sytuacji, w której część złożonych odpowiedzi na pozew uzyska taką samą liczbę punktów.
 12. Kryteria oceny pism procesowych. Oceniając pisma procesowe, jurorzy biorą pod uwagę zarówno ich walory merytoryczne (w tym poprawność i siłę przekonywania argumentacji prawnej, liczbę oraz jakość odwołań do doktryny i orzecznictwa), jak i sposób przedstawienia argumentacji (w tym poprawność polszczyzny, strukturę oraz edycję pisma). Maksymalną liczbę punktów (50) juror może przyznać co najwyżej jednemu z ocenianych pism.
 13. Ranking drużyn. Po ocenie pism procesowych przez jurorów zostanie stworzony ranking drużyn, obejmujący 32 najlepsze drużyny („Ranking Drużyn”). Drużyna, której pisma procesowe uzyskały łącznie najwyższą liczbę punktów otrzyma miejsce pierwsze, a drużyna, której pisma procesowe uzyskały łącznie najniższą liczbę punktów, otrzyma miejsce ostatnie w Rankingu Drużyn. Lista drużyn, które zakwalifikowały się do etapu ustnego Konkursu zostanie przesłana drużynom oraz zamieszczona na stronie internetowej Konkursu do dnia 4 czerwca 2020 r.

§ 5.      Etap ustny Konkursu

 1. Uczestnictwo w etapie ustnym. W etapie ustnym konkursu wezmą udział maksymalnie 32 drużyny zajmujące najwyższe miejsca w Rankingu Drużyn po etapie pisemnym.
 2. Pisma procesowe złożone przez drużynę, która zrezygnowała z udziału w etapie ustnym, zostaną pominięte przy przyznawaniu nagród za najlepsze pisma procesowe.
 3. W etapie ustnym Konkursu drużyny wezmą udział w rozprawach arbitrażowych toczących się zgodnie z Regulaminem. W każdej rozprawie udział wezmą dwie drużyny; jedna z nich reprezentować będzie powoda, druga – pozwanego.
 4. W skład każdego z zespołów orzekających wejdzie trzech arbitrów. Arbitrom przysługuje prawo zadawania pytań. Obowiązkiem arbitrów jest kontrolowanie, czy drużyny przestrzegają przydzielonego im czasu wystąpień.
 5. Czas wystąpień. Każdą z drużyn reprezentować będzie dwóch mówców, występujących w roli pełnomocników strony. Członkowie drużyny nie będący mówcami nie mogą zabierać głosu podczas danej rozprawy, mają jednak prawo pomagać i wspierać mówców ze swojej drużyny, o ile nie zakłóci to przebiegu rozprawy. Każdemu z mówców przysługuje 15 minut na przedstawienie swojej argumentacji, włączając w to przedstawienie repliki/dupliki w stosunku do argumentów drugiej strony. Zespół orzekający może zarządzić inny czas wystąpień mówców, jednakże żadnemu z mówców nie może przysługiwać więcej niż 20 minut, zaś żadnej drużynie łącznie więcej niż 30 minut na przedstawienie swojej argumentacji.
 6. W trakcie wystąpień drużyna powinna odnieść się zarówno do głównych zagadnień proceduralnych, jak i materialnoprawnych sporu. Kolejność wystąpień określa Zespół Orzekający po wysłuchaniu stron.
 7. Etap ustny Konkursu odbędzie się w dniach 17 i 18 września 2020 r. Etap ustny będzie składał się z: (i) eliminacji, (ii) 1/4 finału, (iii) 1/2 finału oraz (iv) finału. Eliminacje odbędą się 17 września 2020 r., natomiast pozostała część etapu ustnego będzie miała miejsce 18 września 2020 r.
 8. W trakcie eliminacji drużyny oceniane będą na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas wystąpienia. Do 1/4 finału przejdzie 8 drużyn, które uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów.
 9. Począwszy od 1/4 finału włącznie, do każdej kolejnej fazy etapu ustnego będzie przechodzić drużyna, która wygrała pojedynek, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów w danym pojedynku. W sytuacji, w której dwie drużyny występujące przeciwko sobie w jednej rundzie otrzymały taką samą liczbę punktów od wszystkich arbitrów, o tym, która z drużyn wygra, zadecyduje arbiter przewodniczący.
 10. Ocenę drużyny stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez mówców.
 11. W eliminacjach drużyny zmierzą się ze sobą w losowo dobranych parach. Każda z drużyn wystąpi zarówno w roli pełnomocników powoda – podczas jednej rozprawy, jak i w roli pełnomocników pozwanego – podczas drugiej. Role procesowe na daną rozprawę (pełnomocnicy powoda, pełnomocnicy pozwanego) zostaną losowo przydzielone drużynom podczas ustalenia grafiku eliminacji.
 12. Jeśli liczba drużyn biorących udział w eliminacjach będzie nieparzysta, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawienia w eliminacjach drużyny sparingowej, składającej się z osób niebiorących udziału w Konkursie. Drużyna sparingowa nie może ubiegać się o żadną z nagród, nie może brać udziału w żadnej fazie etapu ustnego Konkursu następującego po fazie eliminacji.
 13. W 1/4 finału zmierzy się ze sobą 8 drużyn, które otrzymały najwyższą łączną liczbę punktów podczas eliminacji. Pary 1/4 finału wraz z rolami procesowymi zostaną przydzielone losowo w czasie ogłoszenia wyników eliminacji 17 września 2020 r.
 14. W sytuacji, w której więcej niż 1 drużyna znajdzie się na 8. miejscu, o tym, która z tych drużyn przejdzie do 1/4 finału, zadecyduje ilość punktów zdobyta przez drużynę w Etapie pisemnym.
 15. W 1/2 finału drużyny zmierzą się ze sobą w losowo dobranych parach. Określenie, która z drużyn wystąpi w roli pełnomocników powoda, a która w roli pełnomocników pozwanego nastąpi losowo.
 16. W finale zmierzą się drużyny, które zwyciężyły odpowiednio w każdym z półfinałowych pojedynków. Drużyna, która w półfinale występowała w roli pełnomocników powoda, w finale powinna wystąpić w roli pełnomocników pozwanego i odwrotnie. Jeśli obie drużyny w półfinale występowały w roli pełnomocników powoda albo pozwanego, określenie roli procesowej, w jakiej wystąpią w finale, nastąpi losowo.
 17. Punktacja oraz kryteria oceny wystąpień. Każdy z arbitrów może przydzielić każdemu z mówców od 0 do 50 punktów za jego wystąpienie. Oceniając wystąpienia mówców, arbitrzy biorą pod uwagę w szczególności umiejętności oratorskie mówców oraz ich przygotowanie merytoryczne (w tym poprawność i siłę przekonywania argumentacji prawniczej), przestrzeganie przez mówców przydzielonego im czasu, jakość repliki oraz dupliki, jak również jakość odpowiedzi na pytania arbitrów.

§ 6.      Nagrody

 1. Każdy z członków drużyny, która zwyciężyła w Konkursie, otrzyma nagrodę główną („Nagroda dla Najlepszej Drużyny”). Organizatorzy poinformują o charakterze nagrody w odrębnym ogłoszeniu.
 2. Jeden mówca, który indywidualnie zdobył łącznie najwyższą liczbę punktów w eliminacjach, również otrzyma nagrodę („Nagroda dla Najlepszego Mówcy”). Jeżeli kilku mówców uzyskało w eliminacjach równą liczbę punktów, oblicza się medianę ocen wystawionych tym mówcom przez poszczególnych arbitrów, a zwycięża mówca, którego mediana jest wyższa. Jeżeli mówca jest członkiem drużyny, która zwyciężyła w Konkursie, powyższa nagroda nie dubluje się.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród za najlepsze pisma („Nagrody za Najlepsze Pisma”), a także innych nagród dla kolejnych miejsc zajętych w Konkursie.
 4. Prawo do uzyskania i odbioru nagrody jest niezbywalne oraz nie podlega przekształceniu w prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego odpowiadającego wysokością wartości nagrody.
 5. Zwycięzca pisemnie potwierdzi przyjęcie nagrody przed jej otrzymaniem. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie Organizatorom następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, PESELu. Organizatorzy zobowiązują się do wykorzystania tych danych wyłącznie w celu prawidłowej dystrybucji nagród oraz rozliczeń. Rozliczenia nastąpią według harmonogramu rozliczeń.
 6. Organizatorzy informują, że wartość nagród wydanych w Konkursie stanowi przychód dla zwycięzców, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy wysokości 10% wartości rynkowej nagrody. Poza nagrodą rzeczową Organizatorzy przekażą zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody przeznaczoną na pokrycie należnego podatku. W terminie do końca stycznia następującego po roku, w którym została wydana nagroda Organizatorzy przekażą do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.
 7. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 18 września 2020 r.

§ 7.      Postanowienie końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego regulaminu, o czym informować będą na stronie Konkursu.

ANEKS DO REGULAMINU – „Szczególne zasady przeprowadzenia etapu ustnego Konkursu w związku z pandemią COVID-19”

§ 1.      Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy aneks zawiera szczególne zasady przeprowadzenia etapu ustnego VIII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan związane z pandemią COVID-19 („Aneks”) i wiąże zarówno członków drużyn, jak i arbitrów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 2. Aneks stanowi integralną część Regulaminu VIII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan z dnia 5 lutego 2020 r., ze zmianami z dnia 14 marca 2020 r. i 1 czerwca 2020 r. („Regulamin Konkursu”).
 3. Określenia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie Konkursu, chyba że w Aneksie wskazano inaczej.

§ 2.     Szczególne zasady dotyczące przeprowadzenia etapu ustnego Konkursu

 1. Etap ustny Konkursu odbędzie się w formie tradycyjnej z zachowaniem poniższych zasad i środków bezpieczeństwa.
 2. Członkowie drużyn oraz arbitrzy mają obowiązek stosowania się do poniższych zasad w trakcie przeprowadzania rozpraw arbitrażowych w ramach etapu ustnego Konkursu. Dodatkowo uczestnicy oraz arbitrzy są zobowiązani stosować się do zasad bezpieczeństwa przewidzianych w kancelariach lub w budynkach, w których znajdują się siedziby kancelarii, w których odbywać będą się rozprawy arbitrażowe.
 3. W etapie ustnym mogą wziąć jedynie osoby, które: i) nie zostały objęte obowiązkową kwarantanną przewidzianą przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego; ii) nie miały w ciągu ostatnich 14 dni przed etapem ustnym Konkursu bezpośredniego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19; iii) nie mają jakichkolwiek objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19, tj. m.in. gorączki, suchego kaszlu, trudności w oddychaniu lub duszności, bólu lub ucisku w klatce piersiowej, utraty smaku lub węchu.
 4. W razie wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej, uczestnik drużyny lub arbiter zobowiązany jest powstrzymać się od udziału w etapie ustnym Konkursu i niezwłocznie powiadomić Organizatora. Jeżeli okoliczności te dotyczą tylko niektórych członków drużyny składającej się z więcej niż 2 osób, drużyna ta może – za zgodą Komitetu Organizacyjnego udzieloną w drodze mailowej lub telefonicznej – wystąpić podczas danej rozprawy arbitrażowej w ograniczonym składzie, nie mniejszym jednak niż 2 osoby.
 5. W razie wystąpienia widocznych objawów COVID-19 u członka drużyny w trakcie przeprowadzania etapu ustnego (np. silny kaszel, wyraźnie widoczne złe samopoczucie), Zespół Orzekający, po konsultacji z Organizatorem, może podjąć decyzję o przerwaniu rozprawy arbitrażowej lub wykluczeniu członka drużyny z uczestnictwa w danej rozprawie arbitrażowej. W takim przypadku Organizator, po konsultacji z drużyną, której to dotyczy, ustala zasady dalszego uczestnictwa drużyny w etapie ustnym Konkursu.
 6. Podczas rozprawy arbitrażowej na sali mogą być obecni jedynie członkowie drużyn (max. 4 osoby ze strony każdej drużyny) oraz arbitrzy. Udział publiczności nie jest dopuszczalny. Dodatkowo na salę, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa, mogą incydentalnie i jedynie w celach organizacyjnych wchodzić członkowie Komitetu Organizacyjnego lub przedstawiciele kancelarii, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa.
 7. W czasie trwania rozprawy arbitrażowej, jak również w trakcie przebywania w kancelarii, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa, członkowie drużyn oraz arbitrzy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Zespół Orzekający, mając na uwadze powierzchnię sali, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa, zachowanie odpowiednich odstępów między drużynami oraz arbitrami, a także indywidualne przeciwwskazania zdrowotne, może – po konsultacji z drużynami oraz przedstawicielami kancelarii, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa – podjąć decyzję o rezygnacji z obowiązku zasłaniania ust i nosa na sali w czasie trwania rozprawy arbitrażowej przez wszystkich lub niektórych uczestników rozprawy arbitrażowej.
 8. W czasie trwania rozprawy arbitrażowej pomiędzy drużynami, jak również pomiędzy drużynami a Zespołem Orzekającym, powinien być zachowany odstęp minimum 1,5 m. Zachowanie odstępów między członkami tej samej drużyny nie jest wymagane. Zachowanie odstępów pomiędzy arbitrami zależy od nich samych. Organizator zapewni sale umożlwiające zachowanie wymaganych odstępów podczas rozpraw arbitrażowych.
 9. Zespół Orzekający może zarządzić przerwę w trakcie trwania rozprawy arbitrażowej w celu wywietrzenia lub dezynfekcji sali, jeżeli nie zaburzy to dalszego przebiegu Konkursu. Przerwa nie powoduje zmniejszenia czasu wystąpień przypadającego drużynom.
 10. Nie jest dozwolone przekazywanie wizytówek lub innych dokumentów pomiędzy drużynami oraz pomiędzy drużynami i arbitrami, jeżeli nie są one niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Przy witaniu się należy unikać podawania rąk.

§ 3.     Szczególne zasady organizacyjne

 1. Wyniki eliminacji ustnych, przeprowadzonych w dniu 17 września 2020 r., zostaną ogłoszone w trybie zdalnym (online) o podanej wcześniej godzinie. W tym celu najpóźniej w dniu 17 września 2020 r. rano drużynom w drodze mailowej zostanie udostępniony link do jednej z powszechnie używanych platform (Microsoft Teams, Zoom lub Google Meet). Drużyny zobowiązane są do zapewnienia udziału przynajmniej jednego przedstawiciela drużyny w ogłoszeniu wyników eliminacji ustnych.
 2. Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie. W finale Konkursu mogą uczestniczyć drużyny, które zwyciężyły w każdym z półfinałowych pojedynków, arbitrzy finałowej rozprawy arbitrażowej, członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz indywidualnie zaproszone drużyny, które otrzymają Nagrody za Najlepsze Pisma, a także mówca, który otrzyma Nagrodę dla Najlepszego Mówcy. Drużyny, które otrzymają Nagrody za Najlepsze Pisma, zostaną ogłoszone wraz z podaniem wyników eliminacji ustnych w dniu 17 września 2020 r. Decyzję o możliwości udziału w finale Konkursu innych drużyn i arbitrów podejmie Komitet Arbitrażowy, mając na uwadze sytuację epidemiczną; decyzja w tym zakresie zostanie ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Konkursu, a także przekazana drużynom i arbitrom w drodze elektronicznej.
 3. Finał Konkursu dla osób niewymienionych w § 3 ust. 2 powyżej będzie transmitowany w Internecie (streaming).

§ 4.      Postanowienie końcowe

Mając na uwadze dynamiczną sytuacją epidemiczną, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do Aneksu, o czym informować będą na stronie Konkursu oraz w drodze mailowej.